Skip to content Skip to footer

KVKK Aydınlatma Metni

Uzmanlar Kredi 

WEB SİTESİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

KVKK Aydınlatma Metni Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uzmanlar Kredi adına Ferdi KUTLU tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz; veri sorumlusu tarafından aşağıda açıklanan kapsam dahilinde işlenebilecektir.

İŞLENEN VERİ KATEGORİLERİ VE KİŞİSEL VERİLER

Kimlik bilgileri: Ad, soy ad, TCKN.
İletişim bilgileri: Telefon numarası, yaşanılan şehir, e-posta.
Finans bilgileri: Yasal takip bilgisi, düzenli ödeme bilgisi, aylık gelir bilgisi, ihtiyaç duyulan kredi tutarı bilgisi.
İş bilgileri: Meslek bilgisi.
İşlem güvenliği: IP adres bilgileri, internet sitesi trafik bilgileri.
Diğer: Müşteri yorumu.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

KVKK Aydınlatma Metni Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, ilgili mevzuata öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun olarak aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

Danışmanlık hizmetinin kurulması ve yürütülmesi,
Müşteri memnuniyeti kapsamında müşteri yorumlarının web sitemizde yayınlanması,
İletişim ve müşteri şikayetlerinin takibi.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

KVKK Aydınlatma Metni Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “Veri sorumlusunu hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, otomatik yollarla işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

KVKK Aydınlatma Metni Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında yasaların verdiği zorunluluk nedeniyle yetkili kamu kurum ve kuruluşları, ayrıca sözleşme ilişkisi uyarınca tedarikçi firmalara aktarılabilmektedir.

İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

KVKK Aydınlatma Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmekte ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve aktarım yapılmışsa, üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • Kanun’un 7. maddesindeki şartlar dahilinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve aktarım yapılmışsa, bunun üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme
    haklarına sahipsiniz.

Bu kapsamdaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Uzmanlar Kred adına Ferdi KUTLU ’nun “Abdurrahman Mah. Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turan Cad. Yaşar Atlı Plaza No: 7/53 Merkez / EDİRNE” adresine yazılı olarak veya info@uzmanlarkredi.com adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki talepleriniz 30 gün içerisinde ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin tarafımızca cevaplanmaktadır.

Uzmanlar Kredi Danışmanlık Hizmetleri